pixel

Polityka prywatności

dla serwisu BIUROREKORDOW.PL

Niniejsza Polityka prywatności określa m.in. zasady funkcjonowania Serwisu Usługodawcy, dostęp i zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników. Niniejsza Polityka prywatności jest udostępniana nieodpłatnie na stronie internetowej www.biurorekordow.pl

Podstawę prawną niniejszej Polityki prywatności stanowią:

 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • Ustawa z dnia z 23 kwietnia 1964. Kodeks Cywilny;
 • Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”).

Niniejsza Polityka prywatności w żaden sposób nie ogranicza ani nie wyłącza praw Użytkowników wynikających z bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności jej postanowień z powyższymi przepisami, zastosowanie mają w pierwszej kolejności przepisy bezwzględnie wiążące.

Kontakt z Usługodawcą jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@biurorekordow.pl, oraz korespondencyjnie pod adresem: Biuro Rekordów, ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszej Polityki prywatności.

§1

Definicje

Formularz kontaktowy – usługa umożliwiająca elektroniczne zgłoszenie uczestnictwa osób fizycznych w Kongresie z ramienia wskazanego przez Użytkownika podmiotu gospodarczego

Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiających porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużących osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi

Live chat – usługa za pomocą której Użytkownik, po zalogowaniu się do swoje konta w serwisie Facebook ma możliwość bezpośredniej rozmowy z przedstawicielem Usługodawcy, w celu uzyskania potrzebnych informacji lub odpowiedzi na pytania

Serwis – strona internetowa www.biurorekordow.pl

Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem, a Usługodawcą;

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu;

Usługodawca – Takoala sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Marcina 29/8 61-806 Poznań, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000528895, NIP: 783-171-81-75, REGON: 30285689400000,

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.

§2

Serwis oraz świadczenie Usług

 1. Wszelkie informacje zamieszczane w Serwisie przez Usługodawcę nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
 2. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu umożliwia korzystanie z jego funkcjonalności, w szczególności z następujących nieodpłatnych Usług, niewymagających posiadania konta:
 • Formularz kontaktowy – usługa jednorazowa rozpoczynająca wraz z przystąpieniem przez Użytkownika do wypełnienia elektronicznego formularza w celu wysłania wiadomości do Usługodawca i kliknięciu w pole „Prześlij”;
 • Live chat – usługa jednorazowa rozpoczynająca się wraz z zalogowaniem się przez Użytkownika do zewnętrznego portalu w celu potwierdzenia swoich danych i przesłaniem przez Użytkownika pierwszej wiadomości w oknie tej Usługi dostępnej w Serwisie;
 1. Korzystanie z Usług wymienionych w §2 ust. 2 jest możliwe po uprzednim zaakceptowaniu Polityki prywatności oraz podaniu danych wskazanych w § 3 ust. 3.
 2. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 3. Do korzystania z Usług w Serwisie konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej, natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej.
 4. Dostęp do Serwisu może wiązać się z koniecznością poniesienia opłat, w szczególności uzyskania dostępu do sieci Internet. Wszelkie koszty związane ze spełnieniem wymagań technicznych leżą po stronie Użytkownika.
 5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z momentem skorzystania z dowolnej Usługi udostępnionej przez Usługodawcę i po uprzedniej akceptacji Polityki prywatności przez Użytkownika.
 6. Usługodawca podejmuje działania mające na celu ciągłość funkcjonowania Serwisu. Usługodawca zastrzega jednak, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu jego aktualizacji, danych w nim zawartych, naprawienia błędów lub dokonania innych prac technicznych.
 7. Usługodawca zaznacza, iż dostęp do Serwisu lub poszczególnych Usług może być ograniczony czasowo lub wyłączony ze względu na przyczyny techniczne lub awarie. O każdej przerwie technicznej lub awarii, a także przewidywanym czasie ich trwania, Usługodawca będzie niezwłocznie informował Użytkownika w sposób zwyczajowo przyjęty. Usługodawca dołoży starań, aby przerwy techniczne były w miarę możliwości przeprowadzane w godzinach nocnych i trwały możliwie najkrócej.
 8. Usługodawca nie ma wpływu na treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach niebędących własnością Usługodawcy, do których hiperłącza zawarto w Serwisie. Usługodawca nie ma wpływu na niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy będących następstwem wadliwego sprzętu lub oprogramowania Użytkownika.
 9. Wszelkie reklamacje dotyczące Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, Użytkownik może składać:
 • W formie pisemnej na adres korespondencyjny Usługodawcy;
 • W formie wiadomości elektronicznej na adres: info@biurorekordow.pl
 1. Usługodawca przystępuje do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.
 2. Rozstrzygnięcie w przedmiocie reklamacji zostanie przekazane Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny podany przez niego w reklamacji.
 3. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać się od wszelkich działań mogących utrudnić dostęp do Serwisu lub Usług innym Użytkownikom oraz działań zakłócających lub uniemożliwiających funkcjonowanie Serwisu oraz Usług, w szczególności Użytkownik zobowiązuje się nie zakłócać działania systemów komputerowych, serwerów i sieci Usługodawcy.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Usługodawcy o przypadkach naruszenia jego praw w związku z korzystaniem z Serwisu.
 5. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub niniejszą polityką prywatności, albo narusza zasady współżycia społecznego lub godzi w usprawiedliwiony interes Usługodawcy, a w szczególności jego dobre imię, Usługodawca może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć Użytkownikowi możliwość korzystania z Serwisu.
 6. Użytkownik korzystający z Serwisu może zdecydować o włączeniu notyfikacji internetowych dostarczanych przez podmiot zewnętrzny. Dostęp do notyfikacji oraz ich wyłączenie zależy Użytkownika, który odpowiednio zezwala lub blokuje narzędzie notyfikacji za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Korzystanie przez Użytkownika z notyfikacji jest nieodpłatne, nie wymaga podawania danych ani zakładania konta w Serwisie.
 7. Serwis zawiera wtyczki do innych serwisów społecznościowych takich jak: Facebook, Twitter, Instagram czy YouTube, które są oznaczone logami tych serwisów. Wtyczka ta bezpośrednio łączy Użytkownika Serwisu z profilem Usługodawcy na serwerze serwisu do którego odsyła przez co, serwis ten może wówczas uzyskać informacje, że Użytkownik odwiedził stronę Usługodawcy ze swojego adresu IP. Jeżeli Użytkownik serwisu internetowego odwiedza Serwis będąc zalogowanym na swój profil na społecznościowy, serwis ten może zarejestrować informację o wizycie. Nawet, jeżeli Użytkownik Serwisu nie jest zalogowany, niektóre serwisu mogą pozyskiwać informacje o adresie IP. Serwisy społecznościowe nie przekazują informacji Usługodawcy o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania, celu i zakresie gromadzonych danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące w serwisach społecznościowych do których odsyła. Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z polityką prywatności tych serwisów. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu prowadzonego przez Usługodawcę.
 8. Jeżeli Użytkownik serwisu nie życzy sobie, aby inne serwisy społecznościowe mogły pozyskiwać informacje dotyczące jego wizyt w Serwisie, Usługodawca doradza wcześniejsze wylogowanie się z własnego konta na tych serwisach.

§3

Dane osobowe

 1. Do przetwarzania danych osobowych stosuje się przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w związku z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniami niniejszej Polityki prywatności.
 2. Korzystanie z Usług wymaga udostępnienia przez Użytkownika informacji z których niektóre mogą stanowić jego dane osobowe.
 3. Usługodawca będzie przetwarzał następujące dane osobowe:
 • Dla Usługi Formularz kontaktowy – imię, adres poczty elektronicznej, numer telefonu Użytkownika;
 1. Informacje uzyskiwane od Użytkownika stanowiące jego dane osobowe są przetwarzane w celu:
 • Podjęcia niezbędnych czynności przed zawarciem Umowy na wyraźne żądanie Użytkownika i realizacji Umowy, w tym korzystania z funkcjonalności Serwisu prowadzonego przez Usługodawcę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c);
 • Przesyłania Informacji handlowych przez Usługodawcę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 • Innych aniżeli wskazanych powyżej wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawcę lub upoważnione podmioty trzecie, w szczególności w celach:

– rozliczenia świadczeń wynikających z Umowy,

– ochrony praw osób trzecich,

– zapewnienia bezpieczeństwa, w tym wykrywania zagrożeń,

– dokonywania pomiarów statystycznych,

– dostosowywania treści stron internetowych,

– prowadzenia przez Usługodawcę marketingu bezpośredniego produktów oraz usług,

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest zawsze dobrowolne, aczkolwiek nieudostępnienie danych wskazanych przez Usługodawcę jako wymaganych, będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia Umowy i korzystania z Usług. Użytkownik ma prawo dostępu do treści udzielonych danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do uzyskania kopii danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem. Cofnięcie zgody następuje poprzez wysłanie stosownej informacji na adres poczty elektronicznej Usługodawcy lub w inny wyraźny sposób dokonany przez Użytkownika. Nadto Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych go dotyczących, narusza przepisy RODO.
 2. Usługodawca jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu RODO w stosunku do danych osobowych przekazanych mu przez Użytkownika.
 3. Dane udostępniane przez Użytkownika mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym usługi zapewnienia infrastruktury informatycznej lub też innych podmiotów, z którymi Usługodawca w tym zakresie współpracuje.
 4. Usługodawca udziela informacji o danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 5. Usługodawca może powierzać do przetwarzania dane osobowe Użytkownika innym podmiotom, do celów związanych ze świadczeniem Usług i realizacją Umowy, przy zachowaniu wymogów wynikających z RODO. Wskazane podmioty będą wówczas odbiorcami danych osobowych w rozumieniu RODO.
 6. Usługodawca jako Administrator Danych Osobowych, dba o ich bezpieczeństwo, w szczególności stosują zabezpieczenia fizyczne i programowe danych w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieuprawnionych.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do podawania danych zgodnych z prawdą oraz do niezwłocznej aktualizacji danych w przypadku ich zmiany poprzez skorzystanie z prawa do sprostowania danych.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji Usług lub stosunków prawnych powstałych w wyniku skorzystania z nich, oraz po ich zakończeniu, nie dłużej niż do momentu przedawnienia roszczeń z ich tytułu, a także przez czas trwania usprawiedliwionego celu po stronie Usługodawcy lub do czasu odwołania zgody wyrażonej przez Użytkownika.
 9. Usługodawca wykorzystuje w ramach swojego Serwisu technologię plików cookie, local storage lub podobnych, służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych, m.in. w celu analizowania ruchu na swoich stronach. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (tj. komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy Użytkownik odwiedza różne strony w Internecie.
 10. Dla celów uzyskania danych, o których mowa w §3 ust. 13 Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę na jego urządzeniach (komputerach, smartfonach, tabletach itp.) plików typu „Cookies”.
 11. Użytkownik może wycofać zgodę wskazaną w §3 ust. 14, za pomocą ustawień używanej przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika urządzeniu telekomunikacyjnym. Cofnięcie wskazanej zgody może powodować niemożność dalszego świadczenia Usług przez Usługodawcę lub korzystania z Serwisu.
 12. Pliki „Cookies” wykorzystywane są w zakresie niezbędnym do działania Serwisu jak np. przechowywania identyfikatora sesji i zapamiętywania preferencji Użytkownika, czy zapewniania poprawnego działania pewnych funkcjonalności Serwisu. Nie przechowują żadnych danych osobowych Użytkownika ani haseł w postaci jawnej. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pliki Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 13. Pliki Cookies mogą być wykorzystane do wyświetlenia reklam Usługodawcy w czasie korzystania przez Użytkownika z innych witryn w Internecie. Pliki Cookies mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W tym celu tj. realizowania działań marketingowych Usługodawca może kierować swoje przekazy marketingowe do grup Użytkowników wyodrębnianych z terytorialnie lub z uwagi na sposób korzystania z Serwisu. Usługodawca nie będzie dokonywać oceny wybranych czynników dotyczących konkretnych osób fizycznych, w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy zachowań na przyszłość, ani nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji wpływających na sytuację Użytkowników, których dane dotyczą.
 14. W przypadku Usługi Live Chat Usługodawca nie będzie gromadził na swoim serwerze żadnych danych osobowych Użytkownika korzystające z tej Usługi. Wszelkie dane osobowe związane z korzystaniem z tej funkcjonalności Serwisu są przetwarzane przez serwis Facebook, przy użyciu którego możliwe jest porozumiewanie się stron w czasie rzeczywistym przy użyciu okna dialogowe udostępnionego w Serwisie Usługodawcy.

 

§4

Prawa własności intelektualnej

 1. Serwis objęty jest ochroną wynikającą z praw autorskich, które należą do Usługodawcy lub podmiotów trzecich.
 2. O ile nie zaznaczono inaczej, autorskie prawa majątkowe do utworów (w szczególności grafik, oznaczeń, treści lub zdjęć) zamieszczonych w Serwisie przysługują Usługodawcy lub podmiotom trzecim względem których Usługodawca otrzymał zgodę na korzystanie z ich utworów. Korzystanie z utworów zamieszczonych w Serwisie jest uwarunkowane spełnieniem wymogów zawartych w odpowiednich przepisach prawa.
 3. Korzystanie z Usług nie przenosi na Użytkownika żadnych praw własności intelektualnej.
 4. Wszelkie opisy lub zdjęcia znajdujące się w Serwisie nie pochodzące od Usługodawcy, są umieszczane wyłącznie w celach informacyjnych, w tym mają na celu przekazanie Użytkownikowi wiadomości o cechach, rodzaju, jakości, przeznaczenia lub pochodzeniu usługi lub w celach reklamy usług. Usługodawca korzysta w tym zakresie z wyłączeń ustawowych wskazanych w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawie Prawo własności przemysłowej pozwalających mu na korzystnie z cudzych utworów bez konieczności ubiegania się o zgodę na ich wykorzystanie.

§5

Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik oświadcza, że uzyskał wyczerpujące informacje dotyczące funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usług, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 2. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług jest związane z zagrożeniami charakterystycznymi dla takiego typu usług, w szczególności możliwością otrzymania niezamówionej informacji handlowej, obecnością wirusów komputerowych czy szkodliwego oprogramowania, oprogramowania szpiegującego działania Użytkownika w Internecie. Usługodawca dołożył starań w celu zminimalizowania wskazanych w niniejszym ustępie zagrożeń.
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany Polityki prywatności. W przypadku takiej zmiany, nowa treść zostanie opublikowana w Serwisie z odpowiednią adnotacją o zmianie. Korzystanie przez Użytkownika z Usług po wprowadzeniu zmian w Polityce prywatności równoznaczne jest z ich akceptacją.
 4. Zmiany dotyczące aktualizacji danych Usługodawcy nie stanowią zmiany Polityki prywatności.
 5. Zmiany wchodzą w życie w terminie 3 dni od daty poinformowania o zmianach w sposób przyjęty w Polityce prywatności.
 6. Prawem właściwym dla oceny skutków prawnych stosowania Polityki prywatności oraz Umowy jest prawo polskie.
 7. W przypadku sporów wynikłych z Umowy pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem nie będącym konsumentem, sądem właściwym dla ich rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 8. Jeżeli którekolwiek z postanowień Polityki prywatności zostanie uznana za nieważne na mocy prawomocnego orzeczenia sądu, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień.
 9. Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25.05.2018 roku.